ÍGY SZERETJÜK A CSEPPKÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Cseppke-divat Bt. által szervezett nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata az alábbiakban olvasható.

Cseppke-divat Bt. (2517 Kesztölc, Klastrompuszta 001611, cégjegyzékszám 11-06-011347, adószám: 24919098-2-11, a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék).

Ez a nyereményjáték nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi.

A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat sem a Facebook, sem az Instagram nem kapja meg, kizárólag a Cseppke-divat Bt, mint a saját Facebook oldalának üzemeltetője. (https://www.facebook.com/cseppke.hu/)

A Facebookot és az Instagramot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges.

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1.         A játék menete

Szervező képfeltöltős nyereményjátékot hirdet saját Facebook profilján

(https://www.facebook.com/cseppke.hu/) 2020. június 29-től 2020. július 5. 23:59-ig.

Játékosok fénykép feltöltésével nevezhetnek az  ‘Így szeretjük a Cseppkét!’ nyereményjátékra.

A felhívást tartalmazó poszt alá, hozzászólásban kell beküldeniük azt az általuk megkomponált fotót, ami legjobban bemutatja, mennyire szereti babájuk a Cseppkét.

A fényképekkel kapcsolatos kritériumok:

minimum 1 db Cseppke terméknek szerepelnie kell rajta

nem ábrázolhatja a gyermeket/gyermekeket méltatlan helyzetben

A nevezéssel a Játékos kijelenti, hogy a beküldött kép(ek) tulajdonjoga az övé, azokat ő készítette és rendelkezik a beadott képek eredeti változatával.

Játékos a pályaműve(k) beküldésével hozzájárul, hogy kiválasztás esetén képei bemutatásra kerüljenek a Cseppke weboldalán (https://cseppke.hu/)  és a Cseppke közösségi média felületein (https://www.facebook.com/cseppke.hu/ https://www.instagram.com/cseppke_webshop/  https://hu.pinterest.com/cseppkewebshop/).

Egy játékos tetszőleges számú fényképpel nevezhet, külön hozzászólásban beküldve azokat.

Azon játékosok között, akik a felhívás időtartama alatt a nevezési feltételeknek megfelelően legalább 1 fotót beküldenek, kisorsolunk 1 db nyertest, akinek a nyereménye :

1 db 12.000 forint értékű Cseppke vásárlási utalvány, amit a cseppke.hu webáruházban 3 hónapon belül válthat be.   

A sorsolás arra alkalmas alkalmazás illetve program felhasználásával, szabályos körülmények között zajlik 2020. július 7-én.

A nyertes Facebookon megadott, nyilvános felhasználónevét még aznap legkésőbb 20.00 óráig nyilvánosságra hozzuk az eredeti (játékra irányuló) poszt alatt kommentben és privát üzenetben értesítjük. 

A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi, Nyertesnek pedig 10 munkanapon belül válaszolnia kell rá.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül, helyére új nyertest hirdetünk.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék a poszt kikerülésétől (2020. június 29. hétfő, 10.00 óra) 2020. július 5. vasárnap, 23:59 óráig tart.

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Nevezésével egyidőben minden Játékos vállalja, hogy személyes profilja megfelel a közösségi oldal felhasználási feltételeinek, közösségi irányelveket nem sért.

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, az Instagram applikáció saját hibájából fakadó elérhetetlensége miatt.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek.

A szervező nem köteles vizsgálni a képek eredetét, a Pályázók által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelősséget kizárnak.

 

5. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Szervező, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a nyereményjáték során kizárólag a nyertes játékos által megadott adatokat gyűjti és kezeli.

Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi.

Az Adatkezelő minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a nyereményjátékban való részvétel során önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárult.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett személy adatainak nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Facebook közösségi oldalon használt nyilvános felhasználóneve a játék folyamán Szervező hivatalos Facebook oldalán, kommentben megjelenjen.

Az adatkezelés során rögzített adatok köre: a nyertes családi- és keresztneve

Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama:

A Nyertes a megadott adatai elektronikus adatkezelés útján kerülnek rögzítésre és feldolgozásraa cél megvalósulásáig. Az adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárultát követő 90 napig tárolja, azt követően pedig haladéktalanul – illetőleg az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén szintén nyomban – megsemmisíti a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei:

Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244