INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 2021. MÁRCIUS

A Cseppke Hungary Kft. által szervezett Instagram játék részvételi és adatkezelési szabályzata az alábbiakban olvasható. 

Cseppke Hungary Kft (2057 Kesztölc, Klastrompuszta 001611, cégjegyzékszám 11-09-028088, adószám: 28764395-2-11, a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék). 

A játék lebonyolítója: Cseppke Hungary Kft.

Ez a nyereményjáték nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem pedig az Instagram-mal, azt a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. 

A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat sem a Facebook, sem az Instagram nem kapja meg, kizárólag a Cseppke Hungary Kft, mint a saját Instagram oldalának üzemeltetője (https://www.instagram.com/cseppke_webshop/). 

A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel.  A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

A Facebookot és az Instagramot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. 

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

  1. A játék menete 

Szervező nyereményjátékot hirdet saját Instagram profilján (https://www.instagram.com/cseppke_webshop/ ) 2021. március 29. hétfő 10.00-tól 2021. április 2. péntek 23:59-ig. 

Játékos vállalja, hogy az Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakít ki a szervezővel @cseppke_webshop és a másik ajándékot felajánló, @jogakaland Instagram profillal https://www.instagram.com/jogakaland/ ) valamint válaszol a Szervező által, a nyereményjáték felhívását tartalmazó posztban feltett kérdésre. 

Azon játékosok között, akik a felhívás időtartama alatt a nevezési feltételeknek megfelelően minden pontot teljesítenek, kisorsolunk 1 db nyertes személyt, akiknek a nyereménye 1 db 12.000 forint értékű Cseppke vásárlási utalvány, amit a cseppke.hu webáruházban a sorsolást követő 3 hónapon belül válthat be, 1 db Jógakaland vászontáska, 1 db Jógakaland mesekönyv,  1 db Jógakaland kulacs és 1 db Jógakaland kártyajáték. 

A nyeremények felajánlója a Cseppke Hungary Kft. és a Jógakaland Gyerekeknek Kft.

A nyereményeket postázza: Jógakaland Gyerekeknek Kft.

A sorsolás arra alkalmas alkalmazás illetve program felhasználásával, szabályos körülmények között zajlik 2021. április 3-án szombaton

A nyertes felhasználónevét még aznap legkésőbb 20.00 óráig nyilvánosságra hozzuk az eredeti (játékra irányuló) poszt alatt kommentben és Instagram Storyban, a nyertest privát üzenetben értesítjük.  A nyeremény átvételének módját a Nyertessel közvetlenül, a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi, Nyertesnek pedig 10 munkanapon belül válaszolnia kell rá.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül, helyére új nyertest hirdetünk. Ebben az esetben az előző sorsolás eredménye semmisnek minősül, további követelésnek helye nincs. Szervező az új nyertest úgyszintén az eredeti poszt alatt hozzászólásban, valamint Instagram Storyban hirdeti ki. 

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék a poszt kikerülésétől (2021. március 29. hétfő, 10.00 óra) 2021. április 2. péntek, 23:59 óráig tart. 

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Nevezésével egyidőben minden Játékos vállalja, hogy személyes profilja megfelel a közösségi oldal felhasználási feltételeinek, közösségi irányelveket nem sért. 
Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező és Felajánló munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, az Instagram applikáció saját hibájából fakadó elérhetetlensége miatt. 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. 

5. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Szervező, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a nyereményjáték során kizárólag a nyertes játékos által megadott adatokat gyűjti és kezeli. 

Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi.

Az Adatkezelő minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a nyereményjátékban való részvétel során önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárult.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett személy adatainak nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy az Instagram oldalon használt felhasználóneve (username) a játék folyamán Szervező hivatalos Instagram oldalán, 24 óráig elérhető sztoriban megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása azonosítsa.Az adatkezelés során rögzített adatok köre: a nyertes családi- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme.

Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama: 

A Nyertes a megadott adatai elektronikus adatkezelés útján kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a cél megvalósulásáig. 

Az adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárultát követő 90 napig tárolja, azt követően pedig haladéktalanul – illetőleg az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén szintén nyomban – megsemmisíti a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244