NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A JÁTÉK SZERVEZŐJE
“App promo nyereményjáték” keretében Instagram és Facebook oldalán
nyereményjátékot szervez Cseppke-divat Bt.:
Cseppke-divat Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2517 Kesztölc,
Klastrompuszta 001611.)
Cégjegyzékszám:
Cg.11-06-011347 
Adószám:
24919098-2-11
A nyereményjátékokat semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy
támogatja a Facebook, csak a játék platformját biztosítja.
Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és
nem a Facebookhoz.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
1.
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt.
2.
A Játékból kizárásra kerülnek a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A JÁTÉK MENETE
1. lépés: A Játékos a játékszabályzatban leírt feltételeknek megfelelő videót készít.
A videóban szerepelnie kell a Cseppke által készített hálózsáknak, valamint a Cseppke
Tente applikáció ‘Életre kelt Cseppke’ menüpontjának működés közben. Használd a
#cseppketente hashtaget.

2. lépés: A videókat Játékos a saját Instagram / Facebook oldalára tölti fel.
A saját maga által feltöltött nyilvános videó linkjét hozzászólásban kiposztolja Cseppke-
divat Bt. Facebook oldalán található a nyereményjátékról szóló felhívás (poszt) alatt:

https://www.facebook.com/cseppke.hu/
Instagramon a saját oldalára / IGTV csatornájára feltöltött videó alatt kommentben jelölje
meg a Cseppke-divat Bt. Instagram oldalát: @cseppke_webshop és használja a
#cseppketente hashtaget, és ossza meg a videó linkjét privát üzenetben a
@cseppke_webshop profillal.
A videók hossza: javasolt 15-30 másodperc, de maximum 90 másodperc.
A játékosnak a videó vonatkozásában rendelkeznie kell minden jogosultsággal. A
felelősség ezért a játékost terheli.
Játékos a videó feltöltésével a Cseppke-divat Bt. részére engedélyezi, hogy a pályázatra
beküldött anyagát a márka saját közösségi média csatornáin promóciós célokra használja
fel.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A nyereményjáték 2020. március 13. péntektől (a poszt kikerülésének időpontjától) 2020.
március 31. péntek 23.59-ig tart.
Sorsolás: 2020. április 3. péntek.

5. SORSOLÁS
A határidőig beérkezett pályaműveket Cseppke-divat Bt. excel táblázatban összesíti
(mindkét platformról), majd a megjelölt határidőig (2020. március 25.) a
https://www.random.org/ segítségével kisorsolja a nyertest / nyerteseket.

6. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
6.1 NYEREMÉNYEK
A beküldött videókat Cseppke-divat Bt. excel táblázatban összesíti.

25 db videó beérkezése esetén a nyeremény: 1 nyertesnek 1 db, a Játékos által
választott tetszőleges Cseppke hálózsák
50 db videó beérkezése esetén a nyeremény: 2 nyertesnek, fejenként 1-1 db, Játékosok
által választott tetszőleges Cseppke hálózsák
75 db videó beérkezése esetén a nyeremény: 3 nyertesnek, fejenként 1-1 db, Játékosok
által választott tetszőleges Cseppke hálózsák

6.2 NYEREMÉNYEK KIHIRDETÉSE, ÁTVÉTELE
Szervező a nyertes Játékos(ok) nevét közzéteszi Facebook és Instagram oldalán a játék
felhívását tartalmazó poszt alatt:
https://www.facebook.com/cseppke.hu/
https://www.instagram.com/cseppke_webshop/
Szervező minden nyertessel e-mail üzenetben egyeztet, azaz 2020. március 25. napján
legkésőbb 23 óra 00 percig privát üzenetben értesíti a nyertes(eke)t, amelyekhez a
Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.
A nyeremények átadása postai úton, előzetes egyeztetés után történik. A Játékosok
kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból
meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen
igényt nem támaszthat.
A nyertes Játékos(ok) bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra
kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- az értesítő email-re 5 napon belül, legkésőbb 2020. március 30. 23:59-ig nem válaszol;
- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. nem osztja meg a linket Cseppke Facebook
oldalán, nem nyilvános a feltöltött videó, nem használja a #cseppketente hashtaget,
Instagramon nem osztja meg a videót privát üzenetben a Cseppkével stb.) Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes Játékos(ok) a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem
folytat.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com  illetve random.org
weboldalakat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, ill.
meghibásodás estére, ezen eshetőségre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által.
Kizárólag a nyertes játékos(ok) részéről az adatszolgáltatás nem a Facebook részére,
hanem a Szervező részére történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó,
hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését vagy helyesbítését az alábbi címen:
Giret Fruzsina 1032 Budapest, Bécsi út 211. V/27.
Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.