Cseppke Muti a zsákbamacskád! Nyereményjáték Játékszabályzat

 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Cseppke Muti a Zsákbamacskád! Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: Cseppke-divat Bt. a (cím: 2517 Kesztölc, Klastrompuszta 001611 cégjegyzékszám: 11-06-011347 adószám: 24919098-2-11 ) továbbiakban: Szervező. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet azon vásárlói számára, akik Anyák napi akciójában előzetesen (2019. május 4. 21 óra és május 5. 24 óra között) adták le rendelésüket és ezért a Szervező ajándék Zsákbamacskát küldött részükre. A játékos vállalja, hogy a www.instagram.com és www.facebook.com címeken elérhető közösségi portálokon (a továbbiakban: Instagram/Facebook, vagy közösségi portálok) a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „Cseppke” elnevezésű Instagram/Facebook oldalával, emellett a kibontott Zsákbamacskáról készített fotót posztol a saját oldalán, azon a Cseppke márkát és még öt másik a fotón szereplő márkát megjelöl vagy beidéz, és a posztot #cseppkezsakbamacska hashtaggel látja el. A játékban az összes fenti kritériumoknak megfelelő rajongók közül sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes.  Amennyiben valaki mindkét közösségi portálon teljesíti a feltételeket, úgy a sorsoláson megduplázza a nyerési esélyét. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. 


II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Cseppke Anyák napi Zsákbamacska akciójában vásárolt és mellé ajándékokkal teli hátizsákot kapott. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. május 6. napján kezdődik, és 2019. május 12. napjáig tart.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI 

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram és/vagy Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.


V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA 

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Cseppke Instagram és/vagy Facebook oldalával. Ezután a már nála lévő Anyák napi Zsákbamacskáról és annak tartalmáról készít és posztol egy fotót az Instagram és/vagy Facebook oldalán oly módon, hogy azon megjelöli vagy beidézi a Cseppke márkát és minimum még öt olyan márkát, amelyeknek az ajándéka a képen látható, a posztot pedig ellátja a #cseppkezsakbamacska hashtaggel.

VI. NYEREMÉNY:

A nyeremény 1 db 10 000 forintos Cseppke vásárlási kupon.

 

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás időpontja 2019.05.13. A nyertes Játékossal a sorsolást követően a Szervező az Instagram vagy Facebook  profiljánn keresztül üzenetben veszi fel a kapcsolatot. A nyeremény készpénzre nem váltható.


VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE
 

A nyereményt az üzenetben megadott vásárlási kuponkód formájában kézbesítjük, amely a Cseppke webáruházban leadott rendeléskor érvényesíthető.

 

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

 

10.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 10,1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 

XI. KIZÁRÁS

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.